Galeria realizacji
opcje
TypOrientacja


OpcjeRegulamin Serwisu Internetowego Twoja-galeria.eu

 

twoja-galeria.eu – serwis internetowy indywidualnej produkcji na zamówienie.SPIS TREŚCI

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§. 2 DEFENICJE

§. 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 4. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§. 5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

§. 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

§. 7. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§. 8. PŁATNOŚCI

§. 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§. 10. REKLAMACJE

§. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Serwisu Internetowego Twoja-galeria.eu dostępnego pod adresem http://www.twoja-galeria.eu.

 2. Operatorem Serwisu Internetowego Twoja-galeria.eu jest firma Twoja Galeria Bogumiła Machnacka - Nowak  z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 301/305, 03-842 Warszawa, NIP: 5211064927, Regon:140327787 wpisana do bazy przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tel  22 844 03 98 e-mailbiuro@twoja-galeria.eu

 3. Operator Serwisu Internetowego Twoja-galeria.eu świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

 

§. 2 DEFINICJE

 1. Operator Serwisu, Sprzedający – Operator Serwisu Internetowego Twoja-galeria.eu, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;

 2. Użytkownik, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Przedsiębiorca – Użytkownik, Kupujący wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

 4. Konsument – Użytkownik, Kupujący będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 5. Serwis – Serwis Internetowy Twoja-galeria.eu dostępny pod adresem internetowym http://www.twoje-fototapety.pl,

 6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenie usług drogą elektroniczną,

 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 8. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Serwisu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. złożenie zamówienia, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę poprawianie i usuwanie danych osobowych, itp.

 

§. 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

  1. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

  2. Włączoną obsługę Java Script,

  3. Aktywny adres e-mail.

 1.  Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w regulaminie.

 

§. 4. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

 2. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

  1. Imię i nazwisko,

  2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

  3. Numer telefonu.

 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

  1. Firmę,

  2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

  3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

  4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

  5. Numer telefonu.

 6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany e-mail potwierdzający rejestrację.

 7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

  1.            przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

  2. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,

  3.            dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

  4. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

  5. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Serwisu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,

  6. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.

 8. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 9. Operator Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Serwisie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności.

 10. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

 11. Operator Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu,

  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika

  5. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

  6. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

  7. podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 12. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

 13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Serwisu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Serwisu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

 14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 15. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

 

§. 5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Operator Serwisu z poprzez stronę Serwisu świadczy usługi polegające na :

  1. Wydruku wielkoformatowym a w szczególności, druk Fototapet, naklejek, obrazów na płótnie, folii

  2. Wykonaniu paneli szklanych z podklejoną grafiką

  3. Laminacji druków wielkoformatowych

 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Serwisu są: Sprzedający oraz Kupujący. Sprzedający realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski złożone przez Kupującego posiadającego adres zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski.

 3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak i z Użytkownikiem niezarejestrowanym.

 4. Użytkownik niezarejestrowany może złożyć zamówienie e-mailowo na adres biuro@twoja-galeria.eu W tym przypadku Użytkownik musi każdorazowo:

  1. podać wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia w tym dokładny opis oczekiwanej usługi,

  2. podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 4 ust. 4 lub oraz

 5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego (oferty Kupującego) oraz akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 8-10. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 6-10.

 6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej składa się z następujących czynności :

  1. Wybór fotografii

  2. Wybór podłoża do druku

  3. Wprowadzenie wielkości

  4. Dodanie do koszyka

  5. Wprowadzanie danych do wysyłki

  6. Wybór matody wysyłki/odbioru

  7. Wybór formy płatności

 7. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający wysyła wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie otrzymania zamówienia.

 8. Po wysłaniu wiadomości, o której mowa w ust. 7 Sprzedający przystępuje do sprawdzenia poprawności złożenia zamówienia oraz możliwości jego realizacji, o czym Kupujący jest informowany poprzez wiadomość e-mail lub w inny sposób. Sprawdzenie poprawności złożenia zamówienia może obejmować kontakt z Kupującym. W terminie 2 dni roboczych Sprzedający wysyła wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail:

  1. zawierającą akceptację zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu otrzymania wiadomości e-mail przez Kupującego,

  2. zawierającą odmowę przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

  3. zawierającą odmowę przyjęcia zamówienia (oferty) oraz propozycję zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Kupującego.

 9. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 8 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak możliwości zrealizowania zamówienia o parametrach podanych przez Kupującego wraz z propozycją alternatywną, zmiana terminu realizacji, zbyt niska jakość zdjęć przesłanych przez Kupującego, itp.

 10. Kontroferta, o której mowa w ust. 8 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 5 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Kupującego powoduje zwarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

 11. Cennik usług i dostawy jest dostępny na stronie. Dla stron umowy sprzedaży wiążąca jest cena obowiązująca w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

 12. Za termin realizacji zamówienia płatnego "za pobraniem" uważa się czas liczony od dnia zawarcia umowy, do dnia wysłania zamówienia. W przypadku zamówień płatnych „przelewem” czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zaksięgowania wpłaty lub potwierdzenia autoryzacji transakcji.

 13. Kupujący, który wybierze „przelew” jako formę płatności, powinien dokonać wpłaty w terminie 5 dni na nasze konto. Brak zaksięgowania wpłaty trzeciego dnia powoduje automatyczne rozwiązanie umowy. Takie zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

 14. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 4 ust. 11 pkt g.

 15. Jeżeli Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego. Po zawiadomieniu umowa wygasa a strony są zobowiązane do wzajemnego zwrotu spełnionych świadczeń.

 

§. 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu. Powyższe nie dotyczy indywidualnej produkcji na zamówienie.

 2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać produkt lub dostarczyć go osobiście niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Serwisu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy oryginału dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.

 3. Informujemy, iż zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Konsumentowi nie przysługuje prawo, o którym mowa w ust. 1. w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą art. 10 ust. 3 pkt.4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) .

 4. Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe lub w inny uzgodniony sposób.

 

§. 7. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Operator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

 2. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu.

 3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem oraz przez umieszczenie w widocznym miejscu na stronie głównej Serwisu stosownej informacji.

 4.  Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.

 5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

 6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Serwisu treści bezprawnych.

 7. Operator Serwisu dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w nim zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami. Ze względu na ograniczone możliwości odzwierciedlania rzeczywistego koloru za pośrednictwem Internetu, przedstawione kolory należy traktować jako przybliżone. W przypadku ustalenia kolorów wydruku istnieje możliwość zamówienia płatnej próbki kolorystycznej w formacie A4. Oczywistym jest, iż kolorystyka zdjęć różnić się może w zależności od przeglądarki internetowej, jakości sprzętu, którym dysponuje Użytkownik.

§. 8. PŁATNOŚCI

 1. Kupujący może skorzystać z następujących form płatności:

  1. Przelew / wpłata na konto bankowe.

  2. Przelew PauU (szybka płatność)
  3. Opłata za pobraniem.

  4. Opłata przy odbiorze w punkcie sprzedawania usług Sprzedającego (prz zamówieniach do 200 zł brutto).

§. 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Operator Serwisu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

 2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.

 3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 4. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu Internetowego Twoje-FotoTapety.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 5. Operator Serwisu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, 

  4. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 6. Operator Serwisu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Serwisu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

 7. Operator Serwisu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Serwisu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 8. Operator Serwisu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

 9. Skorzystanie z prawa do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych osobowych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Serwisu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika. Użytkownik może także wykonywać samodzielnie operacje na własnych danych osobowych poprzez Konto Użytkownika.

 10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.

 11. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Serwisu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

 

§. 10. REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 3. W przypadku stwierdzenie niezgodności towaru z umową prosimy o zastosowanie się do poniższych informacji, które przyczynią się do usprawnienia obsługi posprzedażnej.

 4. W chwili odbioru przesyłki Kupujący powinien sprawdzić jej zawartość oraz czy opakowanie nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia zniszczenia opakowania mogącego wskazywać na uszkodzenie zawartości przesyłki w obecności osoby dostarczającej spisać protokół szkody. Jeśli uszkodzenia w opakowaniu  zostaną wykryte po wyjściu kuriera , uszkodzenie przesyłki  i tym samym reklamacja nie będą uznane.

 5. W przypadku niezgodności towaru z zamówieniem należy niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. Do wad technicznych są zaliczane :

   

  a/ rozmiar nie zgodny z zamówieniem

   

  b/ kadr nie zgodny z zamówieniem

   

  c/ druk na podłożu nie zgodny z zamówieniem

   

  Do wad technicznych nie są zaliczane różnice kolorów , z uwagi na różnice w odwzorowaniu kolorów przez różne monitory, różne przeglądarki a także  uszkodzenia które wynikają  ze sposobu użytkowania zamówionego produktu.
  Przed montażem zakupionego towaru należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry. Niezgodność towaru z zamówieniem  należy zgłosić przed wykonaniem montażu. Jeśli  niezgodność towaru z zamówieniem  zostanie zgłoszony po rozpoczęciu montażu lub po jego zakończeniu  (  a tym samym , towar zakupiony  nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami montażowymi  nie przysługuje.


 6. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać co najmniej:

  1. imię i nazwisko,

  2. numer zamówienia

  3. opis niezgodności towaru z umową,

  4. datę zakupu

  5. Numer listu przewozowego,

  6. Protokuł uszkodzenia jeśli przesyłka ma oznaki uszkodzenia

 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru,

 

§. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Serwisu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest Konsument.

 4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Serwisu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Klienci zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.